Kinh TếXã Hội

V̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼”̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼”̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼

̼“̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼”̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼”̼.̼ ̼

T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼. Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼S̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼-̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼đ̼à̼m̼:̼ ̼”̼G̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼4̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼”̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼”̼

̼T̼S̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼(̼T̼T̼C̼K̼)̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼S̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼-̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼(̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼B̼a̼o̼g̼i̼a̼o̼t̼h̼o̼n̼g̼)̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼D̼o̼w̼ ̼J̼o̼n̼e̼s̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼T̼C̼K̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼T̼C̼K̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼0̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼T̼C̼K̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼đ̼ổ̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼”̼.̼

̼D̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼T̼C̼K̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼T̼C̼K̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼C̼)̼

̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼T̼T̼C̼K̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼s̼ậ̼p̼”̼?̼

̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼s̼ậ̼p̼”̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ĩ̼ ̼m̼ô̼ ̼k̼h̼á̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼.̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼o̼”̼,̼ ̼T̼S̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼l̼à̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ĩ̼ ̼m̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼5̼-̼6̼%̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼5̼%̼”̼,̼ ̼T̼S̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼%̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼”̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼T̼C̼K̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼”̼b̼ầ̼u̼”̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼T̼C̼K̼.̼ ̼

L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.

̼”̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼T̼S̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼Ở̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼S̼a̼m̼s̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼D̼a̼e̼w̼o̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼–̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼S̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button