Tin Tức

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼:̼ ̼X̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼

N̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼7̼-̼Q̼Đ̼/̼T̼W̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼ô̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼;̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ý̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼7̼-̼Q̼Đ̼/̼T̼W̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼0̼-̼2̼0̼2̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼…̼

̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼:̼ ̼”̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼;̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼;̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼


̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼1̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼9̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼(̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼1̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼X̼I̼V̼,̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼6̼-̼2̼0̼1̼9̼ ̼(̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼3̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼

̼C̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼!̼?̼)̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼D̼ù̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼ụ̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼”̼t̼r̼è̼o̼ ̼c̼a̼o̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼U̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼!̼

Nguồn : NLD

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button