Pháp Luật

V̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼u̼n̼g̼,̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼:̼ ̼”̼C̼ô̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼o̼a̼n̼”̼…̼

G̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼L̼i̼ê̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼d̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼


̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼y̼ ̼c̼ú̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼g̼õ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ị̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼.̼

̼M̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼4̼5̼’̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼4̼5̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼:̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼c̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼g̼à̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼p̼ ̼b̼ê̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼ ̼4̼5̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼


̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼b̼ế̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼t̼h̼ó̼t̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼é̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼.̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼è̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼


̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼h̼ả̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ú̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ổ̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼m̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼ý̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ú̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼m̼à̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼l̼e̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼h̼ễ̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼.̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼!̼”̼.̼

Nguồn : CAND

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button